Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου εργαζόμενοι επιθυμούν να αλλάξουν τομέα απασχόλησης ή ρόλο μέσα στην εργασία που ήδη κάνουν. Τα στάδια της μετάβασης και αλλαγής είναι σημαντικό να βασιστούν σε αξιόπιστη και ολοκληρωμένη γνώση για το δυναμικό του εργαζόμενου.

Δείγμα Αναφοράς Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δείγμα Αναφοράς Απασχολησιμότητας

Test login