Τα εξειδικευμένα εργαλεία της σειράς EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας, μπορούν να αξιοποιηθούν για τον αξιολόγηση των χαρακτηριστικών εκείνων που συνδέονται με την αναζήτηση και τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας ενός ατόμου. Ο εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων, παρέχει τη βάση, πάνω στην οποία μπορεί το άτομο να βελτιώσει τον τρόπο και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

Δείγμα Αναφοράς Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δείγμα Αναφοράς Απασχολησιμότητας

Test login