Η Evalion διαθέτει ειδικά ψυχομετρικά εργαλεία των σειρών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας EvCareer σε επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών και ειδικότερα σε:

 • Συμβούλους οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας σε εφήβους ή/και ενήλικες,
 • Ψυχολόγους με ειδίκευση ή εμπειρία στον τομέα της οργανωτικής/εργασιακής ψυχολογίας,
 • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τα οποία επιθυμούν να εντάξουν τις υπηρεσίες  συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια του οργανισμού ή της εταιρείας όπου εργάζονται,
 • Ιδιώτες με εκπαιδευτικό υπόβαθρο που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων EvCareer, είναι η εκπαίδευση των ατόμων στη χορήγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους.

Εκπαίδευση

Η διαδικασία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας κινείται σε δύο βασικούς άξονες: ο πρώτος αφορά τη συλλογή των πληροφοριών από το άτομο μέσω της χρήσης των ψυχομετρικών εργαλείων και ο δεύτερος αφορά τη συνάντηση ή συναντήσεις ανατροφοδότησης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, όπου γίνεται ουσιαστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συμπλήρωση των εργαλείων.

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών ,που επιθυμούν να εντάξουν τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων των σειρών EvCareer στις υπηρεσίες τους, επικεντρώνεται στη χορήγηση και ερμηνεία των τεστ και ερωτηματολογίων. Η Evalion παρέχει τους παρακάτω τρόπους εκπαίδευσης:

 • Τριήμερο ή διήμερο σεμινάριο στα γραφεία της Evalion
 • Διαδικτυακό (εξ αποστάσεως) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Webinar (συνολική διάρκεια διαδικτυακών συναντήσεων: 10 ώρες)
 • Προσαρμοσμένες λύσεις εκπαίδευσης στο χώρο σας (in-house)

Οι συμμετέχοντες παρακολουθώντας τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • Αποκτούν βασικές θεωρητικές γνώσεις για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τη Ψυχομετρία
 • Αποκτούν εξοικείωση με τα ψυχομετρικά εργαλεία των σειρών EvCareer
 • Μαθαίνουν πώς χορηγούνται τα τεστ ικανοτήτων και τα ερωτηματολόγια στο διαδίκτυο, καθώς και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα αυτών των εργαλείων
 • Κατανοούν τη χρήση των ψυχομετρικών (εντύπων, on screen ή on line) εργαλείων στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τις δεοντολογικές αρχές που τα διέπουν
 • Αποκτούν βασικές γνώσεις του τρόπου διεξαγωγής των συναντήσεων ανατροφοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:
info@evalion.gr/ +30 210 8839938

Test login