Η Συμβουλευτική Καριέρας της Evalion είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο την υποστήριξη του ατόμου αναφορικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, των κινήτρων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων αναζήτησης και εύρεσης απασχόλησης. Τα θέματα που μπορεί να διαχειριστεί ένα άτομο μέσω της Συμβουλευτικής Καριέρας, είναι η εύρεση εργασίας, η αναζήτηση νέας ή εναλλακτικής απασχόλησης, η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, η ανάπτυξη, ή ακόμα και η αλλαγή σταδιοδρομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας απευθύνεται σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Αποδεικνύεται χρήσιμη σε φοιτητές, που αναζητούν τομέα εξειδίκευσης, σε άτομα, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, που αναζητούν εργασία, ή σε ήδη εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν σταδιοδρομία.

Τα οφέλη

Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καριέρας μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις περιοχές προς βελτίωση και να ενισχύσουν τις δυνατότητες για εύρεση εργασίας στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν ακόμα να επιλέξουν τις κατάλληλες σπουδές εξειδίκευσης.

Τι περιλαμβάνει η σειρά EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας

Η σειρά Συμβουλευτικής Καριέρας περιλαμβάνει 7 ψυχομετρικά εργαλεία.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 4 ερωτηματολόγια και 3 τεστ ικανοτήτων.

Δείγμα Αναφοράς Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δείγμα Αναφοράς Απασχολησιμότητας

Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
• Ερωτηματολόγιο Υποκίνησης
• Ερωτηματολόγιο Απασχολησιμότητας
• Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.
• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.
• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Test login