Η  Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι μια διαδικασία που έχει ως στόχο την υποστήριξη του ατόμου στην αντιμετώπιση ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό βίο. Αποτελεί μια μορφή παρέμβασης που έχει ως στόχο να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει ικανό το άτομο να λάβει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις.

Πρόκειται για μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής και υποστήριξης, η οποία βασίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία καθώς και στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ & ερωτηματολόγια) τα οποία αξιολογούν τις ικανότητες , τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, την υποκίνηση, την προσωπικότητα καθώς και άλλες, εξίσου σημαντικές, παραμέτρους του εργασιακού βίου.

Οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στοχεύουν στην υποστήριξη των ατόμων πριν και μετά την είσοδο τους στην αγορά εργασίας και για αυτό το σκοπό οι σειρές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας EvCareer της Evalion περιλαμβάνουν ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί για εφήβους και ενήλικες.

Τα στάδια της διαδικασίας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας της EvalionΤα στάδια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής της Evalion

Γιατί με ενδιαφέρει

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, στο απαιτητικό περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας, να προετοιμαστείς κατάλληλα και να σχεδιάσεις με ακρίβεια και προσοχή τα επόμενα βήματα της σταδιοδρομίας σου. Το EvCareer είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια σου!

Τι περιλαμβάνουν

Οι Σειρές Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας EvCareer περιλαμβάνουν ψυχομετρικά εργαλεία όπως τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολόγια. Κατά τη προσαρμογή και στάθμιση τους τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες στατιστικές προϋποθέσεις και μεθοδολογίες. Όλα είναι σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, σε δείγματα ανήλικων και ενήλικων ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα ψυχομετρικά εργαλεία των Σειρών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας EvCareer μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματικό προσανατολισμό μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή για συμβουλευτική καριέρας σε φοιτητές, ανέργους και άτομα που αναζητούν εργασία, αλλά και σε ήδη εργαζόμενους. Η χρήση των εργαλείων των σειρών EvCareer μπορεί ακόμα να γίνει στα πλαίσια υπηρεσιών επανατοποθέτησης ατόμων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

Τι είναι τα ψυχομετρικά εργαλεία

Με τον όρο «ψυχομετρικά εργαλεία» αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούμε (τεστ & ερωτηματολόγια) για να μετρήσουμε πτυχές της συμπεριφοράς του ανθρώπου, όπως η προσωπικότητα, τα κίνητρα, οι αξίες, οι ικανότητες κ.α. Τα ψυχομετρικά εργαλεία παρέχουν ένα τρόπο αντικειμενικής αξιολόγησης, μέσω της σταθεροποίησης των συνθηκών χορήγησης, των οδηγιών, του χρόνου, του περιεχομένου, της βαθμολόγησης και ερμηνείας τους.

Η ανάπτυξη των τεστ & ερωτηματολογίων των σειρών EvCareer της Evalion έχει βασιστεί σε επιστημονική μεθοδολογία και έχει τηρήσει τις αρχές της στατιστικής και της ψυχομετρίας. Όλα τα εργαλεία των σειρών EvCareer είναι προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (έφηβοι & ενήλικες), είναι έγκυρα και παρουσιάζουν ικανοποιητικούς έως υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας.

Test login